Denetim Hizmetleri


Her türlü mali revizyon ve denetim yapmak ,bu konuda rapor hazırlamak.Amaçlanan olması gereken başa baş noktası mali tabloları oluşturarak ,ilgili rasyoları sunmak,bilgilendirmek,yönlendirmek. Ayda bir rutin denetimleri yapmak(Gerekliliğine göre değişebilir)
- Sektör Analizleri ve Şirketin Sektör İçindeki Yerinin Tespitine Yönelik Çalışmalar
- Talep edilecek diğer konular
-UMS(Uluslararası muhasebe standartları,Türk vergi hukuku çerçevesinde genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun olarak mali denetimlerin yapılması ve raporlanması
- Vergi Denetimi
- Şirket yetkililerinin istediği özel raporların hazırlanması(Sınırlı inceleme ve raporlamalar)
- İç Denetim
- Karlılık ve Verimlilik Denetimi
- Kredi verilebilirlik ve kredi uygulamaları Denetimi
- Şirket devir,satın alma ve değerleme denetimi
- Özel amaçlı diğer denetimler

Muhasebe Hizmetleri


-Vergi Danışmanlığı
Şirketimiz ruhsatlı personelinin , deneyim ve konularında ihtisasları ile mükelleflerimize Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Diğer Vergiler Organize Sanayi Bölgeleri Serbest Bölge Mevzuatı konularında Vergi Danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.
- Şirket kuruluşları,Birleşmeleri,Tasfiyeleri ve Tadilleri Şirket Kuruluşları, Birleşmeleri, Tasfiyeleri ve Tadilleri konuları özel bilgi,tecrübe ve ihtisas gerektiren bir çalışmadır. Şirketimiz gerek bilgi ve tecrübesi ile gerekse bünyesindeki mevcut Mali Müşavir departmanı ile mükelleflerine hizmet sunmaktadır
- Muhasebe Bilgi Sistemi Kurulması 3568 sayılı yasa gereği gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe sistemlerinin kurulmasına, geliştirilmesine, işletmecilik, finans, personel değerlemeleri konusunda da hizmet verilmesi faaliyetlerimizdedir
-Rapor ve Denetim 3568 sayılı yasa dahilinde Mali Tablo ve beyannamelerde ilgili konularda görüş vermesi, rapor ve benzerlerinin, bilirkişilik faaliyetlerinin yapılması hizmetlerimiz dahilindedir
-Yabancı Sermayeli Kuruluşlara Danışmanlık Türkiye’de faaliyette bulunan ve yatırım yapan yabancı sermayeli kuruluşlar için Şirket Kuruluşları Şube ve İrtibat Bürosu açılışları Yatırım Teşvik Belgesi Alımı, Muhasebe Departmanlarının organizasyonu Yabancı personel için çalışma izni konularında danışmanlık . Ulusal ve uluslararası vergi planlaması ve danışmanlığı .Yabancı sermaye mevzuatına yönelik vergi danışmanlığı .Banka ve sermaye piyasası uygulamaları ve mevzuatı ile ilgili danışmanlık .Türkiye'de çalışan yabancıların vergilendirilmesi
- Defter Tutmak, Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu Düzenlemek 3568 sayılı yasa gereği, Gerçek ve Tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterleri tutmak, Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ve Beyannameleri düzenlemek ve benzeri hizmetleri sunmak
- Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Sosyal Güvenlik Kanunu ve İş Hukuku çerçevesinde, Gerçek ve Tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerde çalışanların Sosyal Sigorta Kurumuna yapılacak bildirimlerinin hazırlanması hizmeti verilmektedir